Indsigt: Der er ikke truffet beslutninger

Der er ikke truffet beslutninger

Det bliver endnu engang nævnt, at høringsprocessen er en pseudo-høringsproces, og at beslutningerne allerede er taget på forhånd. Lad mig endnu engang understrege, at høringskommentarer, og spørgsmål fra NGO`ere, befolkningen og andre interessenter, vil blive inddraget i beslutningsgrundlaget.

Onsdag d. 3. oktober 2012
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Olieefterforskning, Råstoffer.

Indholdsfortegnelse:
Intet besluttet
Masser af information
Timing vigtig


Under debatten om råstofaktiviteter i Grønland, med deltagelse af landsstyremedlem Ove Karl Berthelsen samt ICC-præsidenten Aqqaluk Lynge, og som blev sendt 1. oktober 2012, blev der givet udtryk for flere ting, der kræver præcisering.

Intet besluttet
Landsstyremedlem for Erhverv og Råstoffer, Ove Karl Berthelsen:
- Det bliver endnu engang nævnt, at høringsprocessen er en pseudo-høringsproces, og at beslutningerne allerede er taget på forhånd. Lad mig endnu engang understrege, at høringskommentarer, og spørgsmål fra NGO`ere, befolkningen og andre interessenter, vil blive inddraget i beslutningsgrundlaget.

- Desuden vil DCE (Aarhus Universitet) i samarbejde med Grønlands Naturinstitut, foretage en uafhængig kritisk vurdering af miljørapporterne. DCE’s vurdering vil blive forelagt for landsstyret. Der vil ligeledes ske en kritisk gennemgang af de samfundsmæssige konsekvenser inden landsstyret tager stilling til ansøgningen.

Landsstyret vil kun godkende at mineprojekt, hvis det kan dokumenteres at det kan gennemføres på et bæredygtigt grundlag. Der er derfor ikke besluttet noget på forhånd.

Masser af information
Ove Karl Berthelsen understreger, at landsstyret gennem en årrække har arbejdet for at der skabes så meget information som muligt omkring kommende eventuelle råstofaktiviteter og den lovgivning, der sætter rammerne for aktiviteterne.

- Landsstyret vil til stadighed arbejde for at øge og forbedre informationsmateriale, men stiller sig på den anden side uforstående overfor den gentagne påstand om manglende information. For så vidt angår jernmineprojektet i Isukasia er dette i øjeblikket i offentlig høring. I høringsperioden gennemføres en række borgermøder med det formål at give borgerne mulighed for at diskutere og kommentere projektet. Der vil blive udarbejdet referater fra møderne, som vil indgå i landsstyrets beslutningsgrundlag.

Der har siden 2009 været afholdt mange interessent- og borgermøder vedrørende Isukasia-projektet, ligesom der er udgivet publikationer og produceret TV-film om projektet samt andre mineralprojekter.

- Det er landsstyret´s opfattelse, at den enkelte borger, inklusive journalister, også har en forpligtigelse til at sætte sig ind i det tilgængelige materiale samt møde op til de offentlige møder, og give sin mening til kende.

Timing vigtig
Til ICC´s formand Aqqaluk Lynge udtalelse om at Grønland ikke efter hans mening skal have travlt med at få gang i projekterne, siger Ove Karl Berthelsen:

- Må jeg minde Aqqaluk Lynge om, at Grønland ikke er eneste spiller på verdensmarkedet. Vi kan ikke bare læne os tilbage og regne med at Grønland kan melde os ud af verdenssamfundet, og bare uden videre træde ind igen, når det passer os. Andre lande vil udnytte den efterspørgsel som der er på markedet, og derfor er timing også en vigtig del af ligningen.

- ICC vil gerne have forbedrede høringsprocesser, og jeg ser frem til at modtage gode og konkrete forslag hertil.