Indsigt: Uvildig analyse af døgninstitutionsområdet

Uvildig analyse af døgninstitutionsområdet

I dag bor der omtrent 140 børn og unge på Selvstyrets døgninstitutioner og 120 voksne og børn på Selvstyrets handicapinstitutioner i Grønland og Danmark. Men hvordan forholder det sig egentlig med hele døgninstitutionsområdet? Gør vi det godt nok?

Fredag d. 18. februar 2011
Maliina Abelsen
Emnekreds: Børns vilkår, Socialt ansvar.

Deloitte præsenterer uvildig analyse af døgninstitutionsområdet.

I dag bor der omtrent 140 børn og unge på Selvstyrets døgninstitutioner og 120 voksne og børn på Selvstyrets handicapinstitutioner i Grønland og Danmark. Men hvordan forholder det sig egentlig med hele døgninstitutionsområdet? Gør vi det godt nok?

Disse spørgsmål har landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Maliina Abelsen, ønsket at få besvaret på baggrund af landsstyrets mål om en fortsat udvikling og kvalificering af døgninstitutionsområdet for den sårbare gruppe af børn, unge og handicappede. Den uvildige og fyldestgørende rapport af Selvstyrets samlede døgninstitutionsområde, som er udført af Deloitte, blev præsenteret på et pressemøde fredag den 18. februar, 2011. Samme dag blev rapporten fremlagt for forstanderne på døgninstitutionerne.

Deloitte har med afsæt i de udfordringer, døgninstitutionerne beskriver i deres seneste årsrapporter besøgt de fire kommuner og en række selvstyreejede døgninstitutioner. Besøgene har sammen med spørgeskemaundersøgelser og interviews med nøglepersoner medvirket til at skabe et overblik over døgninstitutionsområdet og en række løsningsmodeller, der kan læses i Deloittes analyse.

Deloitte vurderer blandt andet, at der er behov for at styrke den specialiserede viden på området og den overordnede styring, der skal sikre de rette tilbud i fremtiden. Desuden peger Deloitte på, at der bør etableres formaliserede tilbud om efterværn og udslusning, ligesom der bør være bedre tilsyn på døgninstitutionsområdet. Kendte problemer med f.eks. at rekruttere og fastholde såvel ufaglært som uddannet personale på området bliver ligeledes behandlet i rapporten og fremhævet som en barriere i forhold til at sikre en solid, socialfaglig indsats på døgninstitutionerne.

Landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Maliina Abelsen, udtrykker stor tilfredshed med rapporten:

”Deloittes analyse af døgninstitutionsområdet er vigtig i forhold til de politiske prioritering, vi må foretage, for at sikre en positiv udvikling af døgninstitutionsområdet. Analysen skal desuden indgå i den tværdepartementale børne- og ungestrategi, der er under udarbejdelse. En del ting vidste vi i forvejen. Og vi har også handlet på vores viden; bl.a. i forhold til at få sat fokus på bedre tilbud om efterværn. Men en række af de problemstillinger, Deloitte har identificeret, er komplekse og har udviklet sig over mange år. Rapporten viser, at der en stor arbejdsopgave for an os. Det kommer både til at koste tid, hårdt arbejde og økonomiske midler at kvalificere og organisere døgninstitutionsområdet i forhold til fremtidens udfordringer”.