Indsigt: § 37 - Spørgsmål til landsstyret vedr. forfatningskommissionen

§ 37 - Spørgsmål til landsstyret vedr. forfatningskommissionen

Sammenholdt med at formandskabet i kommissionen vælges af koalitionen betyder dette, at oppositionen reelt er helt uden indflydelse på andet end deres egne medlemmer af kommissionen. Mener landsstyret at dette er i tråd med god demokratisk skik?

Torsdag d. 19. januar 2017
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Forfatningkommission, Landstinget, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Selvstændighed.


I medfør af § 37 i Forretningsorden for Landstinget fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

Spørgsmål til landsstyret vedr. forfatningskommissionen
  1. Hvilket sprog har landsstyret forestillet sig at kommissionen skal arbejde på?
  2. Hvad er de præcise arbejdsopgaver for kommissionen, herunder forventet mødefrekvens og rejseaktivitet?
  3. Hvorfor mener landsstyret at partierne kun kan indstille medlemmer af Landstinget til kommissionen?
  4. Det fremgår af brevet fra landsstyret til partierne at partiernes indstillinger til medlemmer af kommissionen skal forelægges Landsstyret og godkendes af landsstyret.
  5. Med hvilken ret mener landsstyret at de kan tillade sig at godkende eller afvise et partis indstilling til et medlem af Kommissionen, når det er partiernes suveræne ret at indstille de af deres medlemmer af Landstinget som de ønsker?
  6. I Redegørelse for nedsættelse af en grønlandsk forfatnings kommission som blev omdelt på efterårssamlingen 2016 indstilles det, at formanden for forfatningskommissionen udpeges af det ledende parti i landsstyret, og at næstformanden indstilles af det største oppositions parti. I den orienteringsskrivelse, som partierne har fået tilsendt, fremgår det at landsstyret har vedtaget at formand hhv. næstformand skal udpeges af de to største partier. Med hvilken begrundelse har landsstyret valgt denne ændring?
  7. Det fremgår af det, vi indtil nu har set om forfatningskommissionen, at tilforordnede skal vælges af kommissionens formandskab. Sammenholdt med at formandskabet i kommissionen vælges af koalitionen betyder dette at oppositionen reelt er helt uden indflydelse på andet end deres egne medlemmer af kommissionen. Mener landsstyret at dette er i tråd med god demokratisk skik?


Begrundelse:
Landsstyret har sendt et brev til partierne hvor vi er blevet bedt om at indstille personer til forfatningskommissionen. Der er dog nogle uafklarede spørgsmål som jeg ønsker svar på.

De 3 første spørgsmål drejer sig om, hvem partierne kan indsætte som medlem af kommissionen. For Demokraternes vedkommende er vi begrænset af at flere af vores medlemmer af Landstinget ikke har vestgrønlandsk som primært sprog. Hvis der ikke tilbydes tolkning under møderne vil det dels være omsonst at indstille for eksempel mig selv. Og dels så bliver det, ud over kravet om medlemskab af Landstinget, endnu en begrænsning i partiernes ret til at indstille den person de finder bedst egnet. Dette er et demokratisk problem.

I samme kategori er spørgsmålet om omfanget af kommissionen arbejde. En indstilling af en person til kommissionen er også en prioritering af vores arbejdskraft indenfor partiet. Derfor er det vigtigt at have en ide om hvor stor en arbejdsbyrde vi lægger på den af os, der skal udføre opgaven.

De resterende spørgsmål drejer sig om den demokratiske proces. Når man behandler et så vigtigt emne som en forfatnings kommission så, bør man sørge for at såvel spilleregler som ånden i demokratiet er blevet efterfulgt. Det kan der sættes spørgsmålstegn ved om det er sket. Derfor er det vigtigt at høre om den måde det er foregået på er udtryk for en anderledes opfattelse af demokratiets spilleregler end den jeg opererer med.

Da vi er blevet bedt om at indstille et medlem til forfatningskommissionen senest 31. januar 2017, vil jeg mene at det er et retfærdigt ønske fra min side at få svar på disse spørgsmål senest 30. januar 2017.