Indsigt: Besvarelse af § 37 spørgsmål 2020-118 om lufthavne

Besvarelse af § 37 spørgsmål 2020-118 om lufthavne

Kompleksiteten af de økonomiske konsekvenser af en sådan handling, og eventuel negativ påvirkning af Grønlands Selvstyres troværdighed i andre sammenhænge, vil påkræve en omfattende analyse, som vurderes at falde uden for rammerne af § 37 i forretningsordenen for Inatsisartut. Naalakkersuisut kan således ikke svare på spørgsmålet, om end det kan siges med vished, at en annullering af kontrakterne vil medføre meget betydelige økonomiske tab for selskabet

Torsdag d. 13. august 2020
Karl Frederik Danielsen, Medlem af landsstyet for Boliger og Infrastruktur
Emnekreds: Infrastruktur, Kalaallit Airport, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Økonomi.

Indholdsfortegnelse:
Spørgsmål 1. Hvorledes går lufthavnsbyggeriet i Nuuk?
Spørgsmål 2. Hvordan går det med at overholde budgettet på lufthavnspakken?
Spørgsmål 3. Hvad ville det koste at blive forløst fra kontrakterne?
Spørgsmål 4. Hvornår vil lufthavnsbyggerierne være færdige?
Spørgsmål 5. Er rentabiliteten stadig forventet den samme
Spørgsmål 6. Har Naalakkersuisut planer om, at lave ændringer i Finansloven for 2021


Kære Tillie Martinussen

Du har i henhold til § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut stillet spørgsmål til Naalakkersuisut om lufthavne. Dine spørgsmål er henvist til min besvarelse. Spørgsmålene gengives enkeltvis nedenfor, efterfulgt af en besvarelse.


Spørgsmål 1. Hvorledes går lufthavnsbyggeriet i Nuuk?
Hvorledes går lufthavnsbyggeriet i Nuuk? Er det forsinket, foran planen eller går det som planlagt henset til den oprindelige tidsplan? Her undtages naturligvis den senere igangsættelse.
Svar:
Der er indhentet bidrag til besvarelsen fra Kalaallit Airports A/S via Formandens Departement, som oplyser:
Grundet den forsinkede opstart af anlægsprojektet i Nuuk, flere vejrligsdage i vinteren 2019/20 end normalt, og begrænset produktion under covid-19 situationen marts – maj 2020, er anlægsarbejderne i Nuuk på nuværende tidspunkt forsinket med ca. 2-3 måneder. Kalaallit Airports International A/S har oplyst, at man p.t. forhandler en revideret tidsplan med entreprenøren, og at forventningen er, at denne forsinkelse ikke får betydning for afleveringsterminen i Nuuk. Til gengæld forventes færdiggørelsen af lufthavnsprojektet i Ilulissat at blive forsinket med op til 12 mdr. Dette skyldes, at anlægsprojekterne i Nuuk og i Ilulissat udføres af samme entreprenør, Munck Gruppen A/S. For at indhente forsinkelsen i Nuuk, vil Munck Gruppen koncentrere indsatsen i Nuuk i en længere periode end oprindelig planlagt, og dermed udsætte den planlagte overførsel af en stor del af personalet og materiellet fra Nuuk til indtil 2022. Da begge landingsbaneprojekter skal afsluttes med store belægningsarbejder (asfaltering), som er temperaturfølsomme og kræver høj kvalitet i udførslen, må dette arbejde ikke udføres i vinterperioden, hvorfor dette udskydes i Ilulissat til sommeren 2024.

Spørgsmål 2. Hvordan går det med at overholde budgettet på lufthavnspakken?
Hvordan går det med at overholde budgettet på lufthavnspakken, herunder Nuuk lufthavns byggeri? - Går det planmæssigt, over eller under budget? Naalakkersuisut bedes herunder redegøre for, om lånoptag og renteoptag også går planmæssigt, eller om rente, afdragsperiode, eller andet har ændret sig.
Svar:
Naalakkersuisut er i dialog med Kalaallit Airports A/S vedr. kortlægning af de eventuelle økonomiske konsekvenser af COVID-19.

Der blev i 2019 indgået aftale om finansiering med hhv. staten og Nordisk Investeringsbank (NIB), som forudsat i aftalen mellem Naalakkersuisut og staten i september 2018. Disse har for nuværende ikke ændret sig. 29-07-2020

Spørgsmål 3. Hvad ville det koste at blive forløst fra kontrakterne?
Hvad ville det koste at blive forløst fra kontrakterne indgået omkring byggerierne i lufthavnspakken?
Svar:
De grundlæggende forudsætninger for lufthavnsprojektet vil ændre sig, såfremt Kalaallit Airports International A/S opsiger entreprisekontrakterne for Nuuk og Ilulissat. En opsigelse af kontrakterne vil derfor væsentligt påvirke, hvis ikke medføre en egentlig afvikling af de indgåede aftaler med staten, samt aftalerne om lånefinansiering. Kompleksiteten af de økonomiske konsekvenser af en sådan handling, og eventuel negativ påvirkning af Grønlands Selvstyres troværdighed i andre sammenhænge, vil påkræve en omfattende analyse, som vurderes at falde uden for rammerne af § 37 i forretningsordenen for Inatsisartut. Naalakkersuisut kan således ikke svare på spørgsmålet, om end det kan siges med vished, at en annullering af kontrakterne vil medføre meget betydelige økonomiske tab for selskabet.

Spørgsmål 4. Hvornår vil lufthavnsbyggerierne være færdige?
Hvornår mener Naalakkersuisut nu, at lufthavnsbyggerierne vil være færdige? Kom venligst med den nye tidsplan for alle 3 lufthavne.
Svar:
Den aktuelle tidsplan forudsætter at lufthavnen i Nuuk ibrugtages, som planlagt, i fjerde kvartal 2023. Ifølge den reviderede tidsplan forventes lufthavnen i Ilulissat ibrugtaget i tredje eller fjerde kvartal 2024.

Kontrakten for anlægsarbejderne i Qaqortoq er endnu ikke indgået, men der arbejdes fortsat på at ibrugtagning skal ske efter gældende hovedtidsplan, i fjerde kvartal 2023.

Spørgsmål 5. Er rentabiliteten stadig forventet den samme
Er rentabiliteten stadig forventet den samme, på alle 3 lufthavne, når disse er færdigtbyggede? Henset til, at Covid-19 formentlig skader turisme og rejselyst en række år frem i tiden, grundet global recession i økonomien.
Svar:
Resultatet i Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering ved udbygning af lufthavne, Trin 2, byggede på en forudsætning om en fortsat passagermængde som den der kendes i dag i det nuværende trafiksystem. Det betyder, at det samme antal rejsende som vi har i dag, gav et positivt samfundsøkonomisk resultat. Passagerudviklingen har historisk udviklet med ca. 5 % årligt i årene inden COVID-19.
Den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering lagde en meget konservativ passagervækst ind på kun ca. 2 % - altså lavere end den historiske - for at sikre at resultatet kunne modstå et fald i den forventede udvikling.

Det skal her tilføjes, at den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering arbejdede med en analyseperiode på 25 år. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvordan COVID-19 påvirker rejsemarkedet i Grønland i år 2024 og frem.

Naalakkersuisut er uagtet, i dialog med Kalaallit Airports A/S, om en konsekvensvurdering af COVID-19 for projekterne. Der foreligger pt. ikke opdaterede forretningsplaner for de tre lufthavne, som kan belyse spørgsmålet mere præcist. Der vil i sagens natur, også efter en opdatering af disse, være usikkerhed om trafikudviklingen i 2024 og efterfølgende. Dette gælder generelt for flytrafikken på globalt plan.


Spørgsmål 6. Har Naalakkersuisut planer om, at lave ændringer i Finansloven for 2021
Har Naalakkersuisut planer om, at lave ændringer i Finansloven for 2021, henset til ændringer i lufthavnsbyggerierne, eller finansieringen af disse?
Svar:
Arbejdet med finanslovsforslaget er som bekendt forsinket grundet COVID-19, hvorfor Naalakkersuisut endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet.

Naalakkersuisuts prioriteringer i finanslovsforslaget for 2021 vil blive fremlagt for offentligheden, herunder for Inatsisartut, i forbindelse med finanslovsforslagets offentliggørelse. Dette sker forventeligt i slutningen af august måned.


Jeg håber, at det ovenstående besvarer dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Karl Frederik Danielsen