Indsigt: Redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaerhvervsprojekter i Grønland

Redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaerhvervsprojekter i Grønland

De sidste ti år har vores samfund gennemlevet en accelererende krise. Vi har i realiteten kun to store indtægtskilder, nemlig reje- og fiskeeksporten samt bloktilskuddet fra Danmark. Og disse indtægtskilder vil være faldende i de kommende år. Rejekvoterne skal nedsættes med 25 % for at undgå overfiskning, og bloktilskuddets realværdi forventes at falde, idet det alene reguleres med udviklingen i den danske inflation.

Fredag d. 11. maj 2012
Landsstyret
Emnekreds: Erhverv, Minedrift, Olieefterforskning, Råstoffer, Økonomi.

Grønland står i dag over for en vigtig korsvej. Vi skal træffe en række beslutninger som er helt afgørende for vores samfunds udvikling.

De sidste ti år har vores samfund gennemlevet en accelererende krise. Vi har i realiteten kun to store indtægtskilder, nemlig reje- og fiskeeksporten samt bloktilskuddet fra Danmark. Og disse indtægtskilder vil være faldende i de kommende år. Rejekvoterne skal nedsættes med 25 % for at undgå overfiskning, og bloktilskuddets realværdi forventes at falde, idet det alene reguleres med udviklingen i den danske inflation.

I dag er der en voksende gruppe af arbejdsledige, og vi oplever at en del mennesker forlader landet. En del af dem er desværre veluddannede unge, som burde udgøre rygraden i vores samfundsudvikling.

Det er derfor nu, at vi skal vise handlekraft, og det er nu at udviklingen skal vendes.

Inden for de seneste år er der sket en markant modning af potentielle storskalaerhvervsprojekter i Grønland. De potentielle storskalaerhvervsprojekter omfatter dels råstofprojekter, dels andre projekter indenfor energiintensiv industri, f.eks. projekter der indebærer brug af vandkraftressourcer til energiforsyning. Projekterne er karakteriseret ved særlige store behov for arbejdskraft og betydelige anlægssummer - typisk mere end en milliard kroner. Flere af projekterne er nu i en fase, hvor de endelige vurderinger af virkninger på miljøet (herefter VVM), vurderinger af samfundsmæssig bæredygtighed (herefter VSB), samt lønsomhedsstudier kan forventes færdiggjort inden for en overskuelig fremtid og herefter fremsendt til rette myndigheder og i høring som led i en ansøgning om udnyttelsestilladelse.

Givet de kort- og langsigtede økonomiske prognoser for Grønland, afføder dette en række muligheder. Realiseringen af et eller flere storskalaprojekter i Grønland vil således kunne bidrage positivt til den grønlandske samfundsøkonomi i form af stigende beskæftigelse, øget involvering af lokalt erhvervsliv, øget skatteprovenu i form af person- og selskabsskatter, royalties, afgifter, international bevågenhed og andre afledte effekter.

Storskalaerhvervsprojekternes realisering er dog betinget af en række afgørende forhold. Foruden tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft, et konkurrencedygtigt lokalt erhvervsliv, gunstige skatteforhold, stabile og forudsigelige rammevilkår, er projekternes lønsomhed en afgørende forudsætning for disses realisering. De investeringskalkuler, der danner grundlag for en beslutning om at realisere et projekt skal være så robuste, at de kan danne grundlag for indgåelse af finansieringsaftaler på det internationale kapital- og investeringsmarked.

Landsstyret har med denne redegørelse påbegyndt det forberedende arbejde til forslag til landstingslov om Storskalprojekter. Lovforslaget forventes fremsat på efterårssamlingen 2012. Storskalaloven skal kunne fjerne nogle af de barrierer som i dag forhindrer etableringen af storskalaprojekter såsom en aluminiumssmelter ved Maniitsoq og stormineprojekter, hvoraf jern-forekomsten ved Isukasia er det mest fremtrædende på nuværende tidspunkt.

Læs redegørelsen her:
Redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaerhvervsprojekter i Grønland